WARUNKI OGÓLNE

 1. Organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i usługach powiązanych jest Jerzy Skoczylas prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą JERZY SKOCZYLAS BEMOL MUSIC & TRAVEL, zwany dalej „Organizatorem” lub „BM&T”. Dane organizatora: JERZY SKOCZYLAS BEMOL MUSIC & TRAVEL z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Garlicy Murowanej, adres: 32-087 Garlica Murowana, ul. Krzemowa 31, NIP: 6761098926, REGON: 350720884.

  Organizator oświadcza, że posiada: koncesję Organizatora turystyki nr Z/8/2008 wydaną przez Marszałka Województwa Małopolskiego oraz zawarł Umowę gwarancji ubezpieczeniowej UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A o numerze 1123705846 ważnej od 20.02.2021 do 19.02.2022 na rzecz Uczestników, dotyczącą zapewnienia kosztów powrotu do kraju oraz pokrycia zwrotu wpłat poniesionych przez klientów organizatora turystyki/pośrednika turystycznego w razie niewykonania przez niego zobowiązań umownych. Suma gwarancyjna wynosi 20468,25zł co stanowi równowartość 4.500,00 EUR.

 1. Prawa i obowiązki Uczestników imprezy turystycznej oraz Organizatora określają przepisy niniejszych Warunków uczestnictwa w obozach (dalej jako „Warunki Uczestnictwa”), ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2017.459 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
 2. Warunki Uczestnictwa w obozach Organizatora stanowią integralną część Umowy.
 3. Rezerwacji dokonuje rodzic/opiekun prawny poprzez formularz zgłoszeniowy zawarty przy każdej ofercie obozu/kolonii na stronie internetowej www.bemol.pl
 4. Zawarcie Umowy: Po otrzymaniu rezerwacji Organizator przesyła na podany adres e-mail potwierdzenie udziału w imprezie turystycznej wraz z numerem rezerwacji – Umowę o świadczeniu usług turystycznych, program oraz szczegółowe informacje o terminie płatności. Klient zawiera umowę i akceptuje Ogólne Warunki Uczestnictwa poprzez dokonanie wpłaty zaliczki w wysokości 10% lub pełnej ceny na poczet imprezy/usługi turystycznej. Poprzez podpisanie umowy o udział w imprezie turystycznej zgłaszający potwierdza że: zapoznał się i zaakceptował treść Ogólnych Warunków Uczestnictwa, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Umowy, potwierdza prawdziwość danych podanych w umowie i zgłoszeniu.
 5. Uczestnik zobowiązany jest przedłożyć dokumenty niezbędne do uczestnictwa w imprezie (Karta Kolonijna)
 6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych Organizator zastrzega sobie, po wcześniejszym udokumentowaniu, prawo zmiany warunków umowy zawartej z Uczestnikiem, i ceny imprezy z powodu następujących okoliczności:

  a) wzrostu kosztów transportu,

  b) wzrostu opłat urzędowych, podatków lub opłat

 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy w każdym czasie w przypadku zaistnienia okoliczności rozumianych jako siła wyższa (m.in. decyzje władz państwowych i innych instytucji, wojna, klęska żywiołowa, strajki). Powodem odwołania imprezy może być również brak wymaganego minimum Uczestników, o czym Organizator jest zobowiązany powiadomić Uczestników nie później niż na 7 dni przed datą rozpoczęcia imprezy.

REALIZACJA IMPREZY

 1. Organizator nie gwarantuje miejsca na imprezie w przypadku samowolnej zmiany przez Uczestnika miejsca rozpoczęcia imprezy.
 2. Sprawny przebieg imprezy zapewnia stosowanie się do zaleceń przedstawiciela Organizatora, przestrzeganie punktualności, a podczas imprez grupowych informowanie pilota wycieczki o zamiarze oddalenia się od grupy.
 3. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Uczestnika następują zmiany programu w trakcie trwania imprezy, Organizator zobowiązany jest do zorganizowania świadczeń zastępczych. W przypadku braku takiej możliwości Uczestnikowi przysługuje zwrot wartości niezrealizowanych świadczeń.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów wynikłe z przyczyn od niego niezależnych (np. warunki atmosferyczne, siła wyższa), a także z winy uczestników.
 5. Organizator jest zwolniony od odpowiedzialności za wady świadczenia, jeżeli niewykonanie lub wadliwe wykonanie umowy jest spowodowane wyłącznie:

  a) działaniem lub zaniechaniem Klienta,

  b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć,

  c) siłą wyższą.

 6. W czasie trwania imprezy Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminów i przepisów, obowiązujących w RP, miejscach pobytu, zwiedzanych obiektach, autokarze oraz ponosi pełną odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody powstałe z jego winy lub z winy osób niepełnoletnich zgłoszonych przez niego i biorących udział w imprezie. Uczestnik zobowiązany jest do naprawy lub pokrycia związanych z tym kosztów.
 7. Podczas imprez młodzieżowych w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika regulaminu kolonii/obozu, spożywania alkoholu, palenia tytoniu, aroganckiego zachowania, wybryków chuligańskich, Organizator zastrzega sobie prawo odesłania uczestnika do domu na koszt rodziców/opiekunów, którzy również ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez Uczestnika podczas pobytu na imprezie.
 8. W przypadku jeżeli Uczestnik utrudnia właściwe przeprowadzenie imprezy, pobyt innym uczestnikom, nie stosuje się do innych zobowiązań zawartych w Umowie lub nie posiada wymaganych dokumentów, Organizator zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w trakcie jej realizacji bez jakichkolwiek zwrotów. Wszelkie koszty w takiej sytuacji ponosi Uczestnik.
 9. Na imprezach młodzieżowych odpowiedzialność Organizatora kończy się w momencie rozwiązania imprezy, rodzice/opiekunowie zobowiązani są do punktualnego przybycia na ustalone miejsce i odbioru niepełnoletniego uczestnika. Po zakończeniu imprezy Organizator nie ma możliwości zapewnienia opieki.

BAGAŻ

 1. BM&T ustala limit bagażu na wszystkie wyjazdy autokarowe: jedna sztuka bagażu głównego (do 20 kg), jedna sztuka bagażu podręcznego (do 5 kg), w przypadku wyjazdów narciarskich dodatkowo 1 komplet sprzętu na osobę (narty/deska, buty, kijki). Sprzęt powinien być zapakowany w pokrowce. Ponieważ maksymalna ładowność autokaru jest limitowana prawem transportowym obsługa autokaru ma prawo odmówić zabrania bagażu przekraczającego opisany wyżej limit.

UBEZPIECZENIE

 1. Uczestnik zawierając Umowę oświadcza, że stan jego zdrowia oraz wszystkich osób również niepełnoletnich zawartych w Umowie w pełni umożliwia udział w imprezie.
 2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami BM&T zawiera dla wszystkich uczestników ubezpieczenie od kosztów leczenia i następstw nieszczęśliwych wypadków podczas trwania imprezy. W trakcie imprezy BM&T jest obowiązany pomóc Uczestnikowi w realizacji świadczeń wynikających z ubezpieczenia. Dochodzenie roszczeń wynikających z ubezpieczenia następuje bezpośrednio przez Uczestnika w towarzystwie ubezpieczeniowym. Uczestnicy ubezpieczeni są w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A w zakresie: kosztów leczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, Uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z “Ogólnymi warunkami ubezpieczenia w UNIQA. dostępnymi u Organizatora.
 3. W cenie imprezy nie jest zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy lub przerwania uczestnictwa w imprezie.

WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Przy podpisaniu Umowy Uczestnik wpłaca na rzecz Organizatora zaliczkę w wysokości 10% ceny imprezy, pozostałą część należy wpłacić nie później niż 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Jeżeli zgłoszenie następuje na 20 i mniej dni od daty rozpoczęcia, Uczestnik zobowiązany jest do zapłaty całości kwoty na rachunek bankowy Organizatora.
 2. W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek bankowy Organizatora, datą płatności jest data wpływu środków finansowych na rachunek Organizatora.
 3. Niedokonanie w terminie wpłaty lub niedostarczenie dokumentów lub brakujących informacji powoduje automatyczne wygaśnięcie Umowy z winy Uczestnika na warunkach rezygnacji. Organizator w takim przypadku nie jest zobowiązany do zawiadomienia o tym fakcie Uczestnika.

REZYGNACJE I ZWROTY

 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie, lecz rezygnacja może być dokonana wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień jej wpływu do Organizatora.
 2. Rezygnacja bez potrąceń następuje w przypadkach:
 • braku wymaganego minimum uczestników,
 • nieprzyjęcia zmian po otrzymaniu informacji w tej sprawie przez Uczestnika w ciągu 3 dni,
 • w razie odwołania imprezy przez Organizatora.
 1. Jeżeli Uczestnik rezygnuje z uczestnictwa w imprezie z przyczyn leżących po jego stronie, w tym między innymi z powodu: niedotrzymania określonych w umowie terminów płatności, niedostarczenia dokumentów, choroby, nieprzybycia na zbiórkę, innych przypadków losowych, Organizator potrąca kwotę w wysokości kosztów, które poniósł przygotowując daną imprezę.
 2. Potrącenia z powodu rezygnacji następują niezależnie od daty zawarcia Umowy.
 3. Zwrotu należności po odliczeniu kosztów rezygnacji Organizator dokonuje w terminie 14 dni od daty odstąpienia od Umowy, a od zwracanych kwot nie przysługują odsetki.
 4. Organizator nie dokonuje potrąceń, , w wypadku wskazania przez Uczestnika osoby spełniającej warunki uczestnictwa w imprezie, która przejmie jego prawa i zobowiązania wynikające z umowy o udział w imprezie. Zmiana może zostać dokonana w terminie niezbędnym do załatwienia koniecznych formalności nie później niż na 5 dni przed ustaloną w umowie datą rozpoczęcia imprezy turystycznej.

REKLAMACJE

 1. W przypadku obozów młodzieżowych/kolonii wszelkie uwagi, sugestie dotyczące przebiegu imprezy rodzice/opiekunowie zobowiązani są zgłaszać kierownikowi lub właściwemu wychowawcy przebywającemu w miejscu wypoczynku dziecka.
 2. Wszelkie reklamacje, uwagi i sugestie dotyczące pozostałych imprez należy zgłaszać pisemnie w trakcie ich trwania bezpośrednio przedstawicielowi Organizatora i otrzymać pisemne potwierdzenie.
 3. Organizator przyjmuje pisemne reklamacje w terminie 1 miesiąca od zakończenia imprezy turystycznej i zobowiązany jest do rozpatrzenia ichw ciągu 14 dni od daty potwierdzonego wpływu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem podawanych przez Osobę zgłaszającą danych osobowych jest JERZY SKOCZYLAS BEMOL MUSIC & TRAVEL z głównym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w Garlicy Murowanej, adres: 32-087 Garlica Murowana, ul. Krzemowa, nr 31, NIP: 6761098926, REGON: 350720884, tel.: 505 125 100.
 2. Za poprawność podanych danych osobowych Uczestników odpowiada w pełni Osoba zgłaszająca.
 3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO.
 4. Podane dane osobowe Uczestników oraz ich Opiekunów/Rodziców przetwarzane są w celu:

  a) podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji Umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;

  b) wypełnienia prawnych obowiązków ciążących na Administratorze, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

  c) dochodzenia roszczeń wynikających z zawartych umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  d) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;

  e) marketingowym, o ile Osoba zgłaszająca wyraziła na to zgodę, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

 5. Podane dane osobowe, w zależności od celu ich przetwarzania będą przetwarzane przez Administratora:

  a) przez czas trwania Umowy,

  b) przez czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują ich przetwarzanie

  c) przez czas po którym przedawnią się roszczenia wynikające z Umowy,

  d) do momentu wycofania zgody.

 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu podjęcia działań przed zawarciem Umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą, lub realizacji Umowy.
 7. Podane dane osobowe Uczestników lub Opiekunów/Rodziców Uczestników mogą być udostępniane innym podmiotom, takim jak przewoźnicy,
 8. obiekty noclegowe, towarzystwa ubezpieczeniowe wyłączenie w celu realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
 9. Uczestnik lub jego Opiekun/Rodzic posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
 10. Uczestnik lub jego Opiekun/Rodzic posiada prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.
 11. Dane osobowe Uczestników lub ich Opiekunów/Rodziców nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory wynikłe z realizacji Umowy rozstrzygane będą przez sąd cywilny w Krakowie, bądź przez sąd miejsca wykonania Umowy.
 2. Jeżeli postanowienia Umowy są albo staną się nieważne albo nieskuteczne, nie narusza to ważności i skuteczności pozostałych postanowień Umowy. Nieważne albo nieskuteczne postanowienia zostaną zastąpione przez Strony, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych konsekwencje dla każdej ze Stron.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ubiegający się zwrot wniesionych opłat w razie niewykonania zobowiązań umownych powinien zgłosić się Marszałka Województwa Małopolskiego (tel. 12 37 96 02 lub 028 oraz e-mail: uslugiturystyczne@malopolska.mw.gov.pl) lub do Gwaranta (UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A). Do żądania zapłaty należy dołączyć:

  – umowę o świadczenie usług turystycznych,

  – dowód wpłaty za imprezę turystyczną.

 2. Warunki obowiązują od dnia 3 stycznia 2021 r.